Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.
Rozumím
+421 905 635 904
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme vybrat vhodný filtr!

I. Všeobecné podmienky

1. Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán kúpnej zmluvy (ďalej len Zmluva), uzatvorenej medzi spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. (ďalej Predávajúci) a Kupujúcim. Jej predmetom je nákup a predaj tovaru v internetových obchodoch Predávajúceho (ďalej Internetový obchod Predávajúceho): www.filterbarrier.cz

2. Údaje o Predávajúcom: 
  
LEMON SPORT s.r.o.
Sídlo: Drobného, 27, Bratislava-Dúbravka, 84102 Bratislava 
IČO: 45 348 545, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel sro, vložka č.: 62517/B, DIČ: 2022948301, IČ DPH: SK2022948301 
telefón: +421944526645
  3. Vyplnením registračného alebo objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho dáva Kupujúci Predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia Kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).  
   4. Popis tovaru má len informatívny charakter a môže sa meniť. 

    II. Uzatvorenie Zmluvy

    1. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením (akceptovaním) objednávky, ktorú Predávajúci prijal od Kupujúceho.
    2. Objednávku tovaru posiela Kupujúci prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho. Automatický oznam o prijatí objednávky nie je jej samotným potvrdením (akceptovaním).
    3. Predávajúci odošle potvrdenie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol Kupujúci do 24 hodín od prijatia jeho objednávky. Potvrdenie objednávky od Predávajúceho obsahuje:

    - názov a množstvo tovaru,
    - cenu,
    - spôsob platby,
    - spôsob doručenia,
    - čas a miesto doručenia.

    K potvrdeniu sa prikladá aj elektronický účet pre prípad platby za tovar bankovým prevodom alebo platobným systémom PayPal.

    4. Strany sa dohodli, že odoslaním objednávky tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho Kupujúci potvrdzuje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
    5. Ak na sklade Predávajúceho nie je tovar, o ktorý má Kupujúci záujem, Kupujúci môže Predávajúcemu poslať predbežnú objednávku takéhoto tovaru. V takom prípade Predávajúci v potvrdení objednávky uvedie predpokladaný dátum doručenia tovaru do jeho skladu a vystaví predbežný účet na úhradu.

    III. Zrušenie objednávky

    1. Kupujúci môže zrušiť objednávku do 12 hodín od jej odoslania, a to telefonicky alebo odoslaním e-mailu na adresu: barrier@barrier.sk.

    2. Predávajúci môže odmietnuť objednávku ak tovar, ktorý je v nej uvedený:

    - sa už nevyrába,
    - Predávajúci momentálne nemá na sklade,
    - podstatne zdražel.

    V takom prípade Predávajúci pošle Kupujúcemu e-mail s náležitým oznamom. Ak už Kupujúci uhradil plnú cenu tovaru alebo jej časť, Predávajúci je povinný zaplatenú sumu vrátiť najneskôr do 10 pracovných dní od momentu odoslania oznamu Predávajúcemu.

    IV. Dodanie

    1. Spôsob dodania si Kupujúci vyberá pri vypĺňaní objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

    2. Možnosti doručenia tovaru:

    - doručenie v rámci Česka prostredníctvom dovozcu (ceny sú uvedené v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho)

    3. Lehota dodania tovaru Kupujúcemu je určená na 1 až 10 pracovných dní v závislosti od vzdialenosti Kupujúceho od skladu Predávajúceho. Ak Predávajúci nemá tovar na sklade, lehota dodania sa môže predĺžiť.

    4. V rámci dodávky Kupujúci obdrží objednaný tovar, fakturu a návod v slovenčine (maďarčine, nemčine), v ktorom predávajúci vyznačí dátum predaja. Predávajúci ďalej priloží záručný list a návod v jazyku výrobcu s jeho pečiatkami (v balení).

    5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na tovar v momente jeho prijatia pri dodávke, ak platba prebehla v súlade s podmienkami Zmluvy.

    6. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámte nám to do 24 hodín od prevzatia tovaru a to emailom alebo telefonicky. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

    7. Skontrolujte pri preberaní od kuriéra, či je Vám doručený správny počet balíkov, podľa dodacieho formulára, ktorý podpisujete kuriérovi pri odovzdávaní. Ak zistíte, že je počet balíkov, ktoré máte prevziať neúplný - zásielku nepreberajte! Pokiaľ bude prebraná nie je už možné uplatniť reklamáciu!

    8. Ak Kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru Kupujúcemu, za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto za služby prepravcu/pošty pri doručení tovaru na dobierku (v príslušných prípadoch). V prípade vrátenia peňazí Kupujúcemu má Predávajúci právo z danej sumy stiahnuť horeuvedené poplatky.

    V. Platba

    1. Spôsob platby si Kupujúci vyberá pri vyplnení objednávacieho formulára v Internetovom obchode Predávajúceho.

    2. Pri objednávaní tovaru je možný výber z nasledovných spôsobov platby:

    - bankovým prevodom na účet Predávajúceho platbou vopred,
    - platobnou kartou,
    - platobnou kartou pri použití systému PayPal (+4%),
    - platbou na dobierku pri doručení tovaru prepravcom.

    3. V prípade platby na dobierku pri doručení prepravcom sa k cene tovaru prirátava cena za kuriérske služby, poskytované pri platbe na dobierku. Cena za dané služby je uvedená v sekcii Platba a doručenie v Internetovom obchode Predávajúceho.

    4. Ak Kupujúci nebude mať v momente prijatia tovaru splnené platobné povinnosti v súlade so Zmluvou, Predávajúci má právo odmietnuť plnenie Zmluvy a žiadať od Kupujúceho úhradu služieb spojených s dodaním tovaru, so spiatočnou dopravou tovaru Predávajúcemu a takisto služieb prepravcu pri doručení tovaru a platby na dobierku (v príslušných prípadoch).

    5. Platba sa musí uskutočniť predtým ako Kupujúci otvorí balenie tovaru.

    VI. Záruka a reklamácie

    1. Pre každý druh tovaru je platná 24 mesačná záručná doba, ktorá plynie od momentu prijatia tovaru Kupujúcim.

    2. V prípade, že sa vyskytne reklamácia, bude čo najoptimálnejším spôsobom posúdená v súlade s platnými právnymi predpismi.

    3. Pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti) skontrolujte stav obalu. V prípade poškodenia obalu tovar nepreberajte alebo spíšte o tejto skutočnosti záznam. Zároveň zašlite nam email do 24 hodín od prebratia balíka. Ak objaví vážne poškodenie, musí dôkladne prezrieť tovar. Ak by boli objavené výrobné chyby, Kupujúci je povinný uviesť zoznam takých chýb do protokolu a neodkladne o tom informovať Predávajúceho na e-mailovú adresu: barrier@barrier.sk.

    4. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

    5. Kupujúci stráca právo odvolať sa na záruku v prípade:

    - že nepredloží doklad o platbe za tovar (originál účtu), záručného listu s vyznačeným dátumom predaja od Predávajúceho (posledná strana návodu v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a neuchová si pôvodného návodu od výrobcu s jeho poznámkami,
    - že uplynula záručná doba,
    - že Kupujúci mechanicky poškodil tovar,
    - nedodržania alebo porušenia pravidiel skladania, montovania, demontovania tovaru, jeho prepravy, používania a uchovávania, ktoré sú určené v návode v slovenskom, nemeckom alebo maďarskom jazyku.

    6. Kupujúci nemá právo na reklamáciu chýb, na ktoré ho vopred Predávajúci upozornil alebo o ktorých mal vedieť na základe, okolností, za ktorých bola uzavretá Zmluva.

    7. Postupnosť krokov Kupujúceho pri reklamácii:

    - bezodkladne informujte Predávajúceho na e-mailovú adresu barrier@barrier.sk, opíšte charakter poškodenia tovaru a priložte fotografie jeho chybných častí spolu s kópiou potvrdenia platby za tovar, kópiou záručného listu a strany návodu s poznámkami výrobcu.
    - v prípade, že nie je možné diaľkové posúdenie reklamácie a je nevyhnutná expertíza, zabezpečte si na svoje náklady odoslanie tovaru a priložte doklad o zaplatení tovaru, záručný list spolu so stranou z návodu, ktorá obsahuje poznámky Predávajúceho na adresu Predávajúceho: Drobného 27, 841 02 Bratislava, Slovensko.

    8. V prípade opodstatneného uplatnenia nároku na reklamáciu Predávajúci odstráni chyby tovaru na svoje náklady alebo tovar vymení za nový a odošle ho Kupujúcemu, takisto na svoje náklady. Ak to nie je možné, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú čiastku.

    9. V prípade neopodstatneného uplatňovania nároku na reklamáciu Predávajúci vráti tovar Kupujúcemu na náklady Kupujúceho. Vtedy má Predávajúci právo žiadať od Kupujúceho náhradu svojich výdavkov (na expertízu a pod.) podľa sadzieb servisných centier, platných v čase uplatňovania nároku Kupujúceho.

    10. Pozor! Uchovajte si originálny návod v jazyku výrobcu s jeho poznámkami na poslednej strane. Je to nevyhnutná podmienka na reklamácie tovaru Predávajúcemu v rámci záručnej doby.

    VII. Vypovedanie Zmluvy

    Kupujúci má právo vypovedať Zmluvu do 7 dní odo dňa prijatia tovaru. Ak Kupujúci v danej lehote vypovie zmluvu a dodrží pri tom doleuvedené podmienky, suma, ktorú Kupujúci zaplatil mu bude vrátená:

    - informujte nás o odmietnutí tovaru na e-mailovú adresu barrier@barrier.sk a potom zavolajte na telefónne číslo +421944526645 a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru,
    - tovar (vrátane všetkých jeho častí), ktorý v rámci tohto bodu chcete vrátiť, musí byť zabalený rovnakým spôsobom a v pôvodnom obale ako pri prijatí tovaru Kupujúcim, nesmú na ňom byť známky používania, musí byť úplný (a zahŕňať kompletné doplnkové príslušenstvo, záručný list, návod v jazyku výrobcu, návod v slovenčine, nemčine alebo maďarčine) a je možné ho vrátiť len s kópiou potvrdenia o platbe tovaru,
    - náklady na prepravu tovaru Predávajúcemu v plnej sume hradí Kupujúci.
    - Kupujúci hradí výdavky Predávajúceho, spojené s doručením tovaru Kupujúcemu, vrátane nákladov pri platbe na dobierku (v príslušných prípadoch)
    - finančné prostriedky, ktorými Kupujúci zaplatí tovar, mu budú vrátené prevodom na účet do 10 pracovných dní odkedy sa tovar Predávajúcemu fyzicky vráti,
    - pri vrátení zaplatenej sumy má Predávajúci právo stiahnuť z nej hodnotu výdavkov za dodanie tovaru náklady spojené s platbou na dobierku (v príslušných prípadoch).
    - v prípade porušenia jednej z horeuvedených podmienok, Predávajúci, bohužiaľ, nemôže akceptovať výpoveď Zmluvy a Tovar vráti späť Kupujúcemu na náklady Kupujúceho.

    VIII. Záverečné ustanovenia

    Predávajúci má právo meniť Obchodné podmienky. Povinnosť písomného informovania o zmenách sa považuje za splnenú po zverejnení textu Obchodných podmienok s uskutočnenými zmenami na stránke Internetového obchodu Predávajúceho:

    www.filterbarrier.cz


    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre vystavenie faktúry a zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Zpracování osobních údajů.

    1. Provozovatel osobních údajů:

    Provozovatelem osobních údajů, tedy subjekt, který zpracovává osobní údaje dotyčné osoby, je společnost LEMON SPORT s.r.o., IČ: 45348545, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 62517 / B

    DIČ: 2022948301, DIČ: SK2022948301

          (Dále jen "Provozovatel").

     

    Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy (dále jen "zákon č. 122/2013 CFU"). Od 25.5.2018 se bude Provozovatel namísto zákona č. 122/2013 CFU řídit při zpracování osobních údajů dotčených osob Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 18/2018 Z.z, o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů.

     

    2. Účely a právní základ zpracování osobních údajů:

     

    a) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených osob výlučně v rozsahu nezbytném pro plnění účelu a obchodních podmínek. Dotyčnou osobou je každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají.

     

    b) Provozovatel zpracovává osobní údaje dotčených za účelem:

    Údaje pro účet a marketingové účely.

    Účelem řádného poskytování našich služeb zákazníkům, k plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím lemonsport.sk online shopu mezi námi a vámi jako zákazníkem, před uzavřením této kupní smlouvy k zodpovězení vašich otázek, souvisejících s poskytováním našich služeb a na technickou administraci, nezbytnou pro správné poskytování našich služeb na stránce www.filterbarrier.cz, a to vše na právním základě plnění smlouvy, jejíž stranou jste vy jako dotyčná osoba. Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje považuje za důvěrné, použije je pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy a nebude je zveřejňovat, poskytovat třetí osobě apod výjimkou jsou situace, které souvisí s distribucí objednaného zboží as platebním stykem: sdělení jména a příjmení, adresy dodání, emailové adresy a telefonického kontaktu. Osobní údaje, které Kupující poskytne Prodávajícímu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s se Zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů v platném znění. Prodávající tímto získává od Kupujícího souhlas se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů za účelem plnění kupní smlouvy, a to až do písemného odvolání souhlasu s tímto zpracováváním.

    Při zřízení zákaznického účtu prostřednictvím funkce "registrace zákazníka" budou vaše údaje, tj jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa a e-mailová adresa uložená v zákaznické databázi společnosti LEMON SPORT s.r.o. Zpracování je na zaklade vašeho souhlasu. Jako zákazník jste oprávněn kdykoliv požadovat vymazání a likvidaci zákaznických dat a zákaznického účtu. Bližší informace k tomuto tématu jsou k dispozici v sekci 5. Práva dotčených osob.

    Pokud jste při zřízení zákaznického účtu poskytli souhlas se zasíláním reklamních informací - newsletteru, použije společnost LEMON SPORT s.r.o. Vámi zadané údaje pro marketingové účely. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej s účinky do budoucna kdykoliv odvolat.

    Údaje pro newsletter servis.

    Při přihlášení do našeho newsletter-servisu z hlavní stránky lemonsport.sk budou Vaše údaje (tj e-mailová adresa, jméno a příjmení) společností LEMON SPORT s.r.o použity pro marketingové účely pro zasílání emailu o novinkách společnosti a nových poradech. Zpracování je na zaklade vašeho souhlasu. Použití údajů končí Vašim odhlášením se z newslettter-servisu. Odhlášení z newsletter-servisu můžete provést kdykoliv, a to buď prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu barrier@barrier.sk nebo prostřednictvím internetového odkazu, který je obsažen v newslettery a slouží pro tento účel.

     

    3. Doba uchování osobních údajů:

    Provozovatel bude uchovávat osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nezbytné k dosažení účelu, pro který se osobní údaje zpracovávají a / nebo na uplatnění právního nároku.

    Provozovatel bude uchovávat osobní údaje nejpozději do ukončení, v případě pokud dotyčná osoba nevyužije své právo odvolat souhlas se zpracováním osobního údaje dříve.

    Provozovatel bude uchovávat osobní údaje nejpozději do té doby, pokud je to nezbytné ke splnění povinností podle zvláštního předpisu.

     

    4. Identifikace příjemců osobních údajů:

    Provozovatel není oprávněn poskytnout osobní údaje dotčených osob žádným třetím stranám s výjimkou Zprostředkovatele.

    Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

    - Tarčová s.r.o., Pri Šajbách 18, 831 06 Bratislava, IČO: 43960961 - účetnictví.

    - DELTA Consalting - Anastasia Chernivetskaya, Gorkého 12, 811 01 Bratislava, IČO: 50030647 - účetnictví.

    - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 - přeprava.

    - Zásilkovna s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - přeprava.

    - BGA group, s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, Česká republika, IČ: 27735354 - přeprava.

    - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36631124 - přeprava.

    - DigitalOcean Inc, 101 Avenue of the Americas 10th Floor, New York, NY 10013 - hosting.

    - WebHouse s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČ: 36743852 - hosting.

    - Československá obchodní banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140 -bankovéslužby.

    - Global Payments Europe, s.r.o., V Olšinách 80/626, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936 - platební brána na prům plateb bankovní kartou.

    5. Práva dotčených osob:

     

    a) pokud právním důvodem zpracování osobních údajů dotčené osoby je její souhlas, může dotyčná osoba souhlas kdykoliv odvolat na níže uvedené emailové adresa. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl předtím dán před jeho odvoláním, Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na adrese barrier@barrier.sk nebo písemně na adresu sídla Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR .

    b) dotyčná osoba má právo vyžadovat od Provozovatele na základě žádosti potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou osobní údaje dotyčné osoby zpracovávány, a v kladném případě žádat poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, které se subjektu údajů týkají.

    c) dotyčná osoba má právo na opravu osobních údajů které se jí týkají. Za účelem zajištění přesnosti osobních údajů dotyčné osoby, je každá dotčená osoba povinna sdělit přesné a pravdivé osobní údaje a veškeré změny osobních údajů, které dotyčná osoba poskytla Provozovateli.

    d) dotyčná osoba má právo na přenositelnost osobních údajů které se jí týkají a které poskytla Provozovateli, a to v strukturovaném běžně používaném a strojovou čitelném formátu, pokud dochází ke zpracování osobních údajů dotčené osoby automatizovanou formou a na základě smluv nebo souhlasu dotčené osoby a před uplynutím doby uchování osobních údajů. Uplatnění tohoto práva nesmíme mít nepříznivé důsledky na práva jiných osob.

    e) Dotyčná osoba má právo na likvidaci osobních údajů (právo na výmaz osobních údajů) které jsou předmětem zpracování pokud došlo k porušení zákona, nebo na základě odvolání souhlasu nebo pokud skončil účel zpracování nebo po uplynutí doby uchování osobních údajů.

     

    Právo na likvidaci osobních údajů nevztahuje pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:

    - uplatnění práva na svobodu projevu nebo

    - uplatnění práva na informace,

    - plnění povinností podle zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů (účinného od 25.5.2018) nebo zvláštního předpisu,

    - uplatnění právního nároku,

    - na účel archivace, na vědecký účel, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel podle § 78 odst. 8, pokud je pravděpodobné, že právo podle odstavce 1 znemožní nebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování.

    f) Právo na omezení zpracování osobních údajů jestliže:

    - dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost osobních údajů,

    - zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,

    - Provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo

    - dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle § 27 odst. 1 zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů (účinného od 25.5.2018), a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

     

    g) Při podezření že se osobně údaje neoprávněně zpracovávají má dotyčná osoba právo návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

    h) Služby poskytované v rámci filterbarrier.cz online shopu, na které se podle těchto Všeobecných obchodních podmínek vyžaduje souhlas dotčené osoby, nejsou určeny přímo osobám mladším 16 let.

     

    6. Kontaktní údaje Provozovatele:

     

    Dotyčná osoba může případné připomínky, otázky, podněty a dotazy adresovat Provozovateli osobních údajů prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adrese: barrier@barrier.sk nebo telefonicky na telefonním čísle +421944526645 nebo písemně na adrese Drobného 27, 841 02 Bratislava, SR.

     

    ORGÁNY DOZORU:

    Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky

    Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

    Tel: 02/ 32 31 3214

    E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


    Používanie cookies

    Zásady používania cookies v spoločnosti LEMON SPORT s.r.o.

    Spoločnosť LEMON SPORT používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich služieb (ďalej len „cookies“). V spoločnosti LEMON SPORT používame cookies na rôzne účely. Používame ich napríklad na zisťovanie vašich preferencií, na vaše navigovanie medzi jednotlivým webovými stránkami, overenie vašej totožnosti a prípadne na potrebné zabezpečenie našich webových stránok.

    V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia vášho prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

    Používaním webových stránok prevádzkovaných spoločnosťou LEMON SPORT s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Každý prehliadač má povolené prijímanie súborov cookies. Preto ak nevykonáte zmenu nastavení svojho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich webových stránok, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

    Čo sú cookies?

    Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, ich platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prezeranie internetu.

    Aké cookies používame?

    Základné – umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

    Prevádzkové – slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme vám garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

    Funkčné cookies – slúžia na poskytovanie služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistiť maximálny komfort pri vašej návšteve. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo to, či ste tiež narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch. Používanie týchto cookies záleží výlučne na vašom nastavení. Ich vypnutie môže znamenať, že prídete o niektoré služby a podporu, ktoré by sme vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste konkrétnu službu už odmietli.

    Nutné cookies – sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

    Cookies tretích strán – vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

    Čo ak cookies nechcem?

    Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu tohto nastavenia nájdete v Nápovede alebo Pomoci vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

    Prečo si ponechať nastavenie cookies?

    Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.